माथी प्रयोग गर्ने विधि व्यक्तिगत पहिचान प्रक्रिया

व्यक्तिगत पहिचान प्रक्रिया

नेपालमा रेमिट गर्दा व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने परिचयपत्र तथा बैंक पासबुक अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।

पहिचान खुल्ने परिचयपत्रहरू

व्यक्तिगत पहिचानको लागी प्रयोग गर्न सकिने कागजातहरू

  • चालक प्रमाणपत्र
  • रेसिडेंट रेजिस्ट्रेशन कार्ड
  • राहधानी
चालक प्रमाणपत्र [अगाडी]चालक प्रमाणपत्र [पछाडी] चालक प्रमाणपत्र नं,नामको साथै ठेगाना प्रस्ट हुनुपर्नेछ
कृपया ,निजामती समाप्ति समय प्रस्तुत दिनसम्म लागु भएको या नभएको चेक गर्नुहोस |
भिषा जारी मिति प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
भिषाको म्याद सकिने मिति प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
भिषा जारी गरिएको कार्यलयको नाम प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
एलियन कार्डमा उल्लेखित ठेगाना प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
एलियन कार्डको दुबै भागको स्पष्ट देखिने फोटो अपलोड गर्नुहोस् अगाडी and पछाडी .
 रेसिडेंट रेजिस्ट्रेशन कार्ड रेसिडेंट रेजिस्ट्रेशन कार्ड नम्बर, नाम, ठेगाना प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
भिषा जारी मिति प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
भिषा जारी गरिएको कार्यलयको नाम प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
आधिकारिक स्टाम्प प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
रेसिडेंट रेजिस्ट्रेशन कार्डको दुबै भागको स्पष्ट देखिने फोटो अपलोड गर्नुहोस् अगाडी and पछाडि .
 राहधानी  राहधानी राहधानी नम्बर, लिङ्ग, नाम, जन्म मिती प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
राहधानी मान्य रहेको पुष्टी गर्नुहोस्
आधिकारिक स्टाम्प तथा जारी गर्ने व्यक्तिको दस्तखत प्रष्ट देखिनु पर्दछ

परिचयपत्रमा उल्लेखित ठेगाना प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।
राहधानीको दुबै भागको स्पष्ट देखिने फोटो अपलोड गर्नुहोस् फोटो भएको पेजको फोटो and ठेगाना भएको पेजको फोटो .

बैंकको पासबुकको फोटो

व्यक्तिगत पहिचानको प्रमाणको लागी बैंक खाता नम्बर बैंकको पासबुकको प्रष्ट देखिने फोटो अपलोड गर्नुहोस् ।

 बैंकको पासबुक बैंकको नाम प्रस्ट देखिनु पर्दछ ।
खातावालाको नाम प्रस्ट देखिनु पर्दछ ।
बैंक खाता नम्बर प्रस्ट देखिनु पर्दछ ।.